ul. Cmentarna 7A, 28-313 Imielno
41 385 14 62
biblioteka@imielno.pl

RODO

Biblioteka Imielno

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Dopełniając obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
  Gminna Biblioteka Publiczna w Imielnie
  ul. Cmentarna 7a
  28-313 Imielno
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych
  Centrum Zabezpieczenia Informacji Sylwester Cieśla
  ul. Wapiennikowa 2 lok. 4
  25-112 Kielce
  email.: iod@czi24.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udostępniania i wypożyczania materiałów bibliotecznych oraz dokumentowania prowadzonej działalności
  i informowania o niej
  • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z wykonywaniem czynności zgodnie z udzielonymi przez Panią/Pana zgodami oraz czynnościami wymaganymi przez obowiązujące przepisy prawne i administracyjne; /podane dane będą przetwarzane
 4. Dane te nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dopóki, dopóty nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu – przez okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą;  dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami prawa i zobowiązań wynikających z zawartych umów
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo  do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne
 9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowane.
Skip to content